Arbetsordning för Projekt LOM

Projekt LOM är en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige. Inom ramen för ett generellt syfte att främja informations- och fågelskyddsarbete samt forskning om lommarna är övervakning av storlommens och smålommens häckningsutfall i Sverige en prioriterad verksamhet, dvs. att gruppen ska ta över och driva vidare den verksamhet som Projekt LOM startade upp 1994.


Aktiviteter

Första prioritet i arbetsgruppens arbete ska vara:

 • Fortsatta årliga inventeringar på basis av frivilliga fältarbetsinsatser

 • Årliga sammanställningar av inventeringsresultaten. 

En förutsättning är att det nätverk av frivilliga som byggts upp inom Projekt LOM kan leva vidare. Detta förutsätter bl.a. följande aktiviteter:

 • Ständigt aktuell hemsida

 • Nyhetsbrev, LOM-Hört 

Inom ramen för det mer generella syftet att främja informations- och fågelskyddsarbete samt forskning kan bland annat följande aktiviteter ingå:

 • Föredrag

 • Rapporter och uppsatser

 • Medverkan vid seminarier och konferenser

 • Initiera forskningsprojekt 

Därutöver bör arbetsgruppen ta del i arbetet med samråd och remisser, när storlommen och/eller smålommen berörs. Utkast till formella svar ska kommuniceras med ordföranden i BirdLife Sverige.


Övriga aktiviteter, t.ex. arrangemang (egna eller medverkan i andras) och försäljning, kan genomföras om intresse och resurser (personer, tid, pengar) finns.

 


Befattningar inom ledningsgruppen

Verksamheten inom Projekt LOM leds och samordnas av en ledningsgrupp. Följande befattningar/funktioner ska finnas inom ledningsgruppen:

 • Sammankallande: En utpekad person som har det övergripande ansvaret och överblick över verksamheten. Hen bör vara ordförande vid ledningsgruppens möten samt ansvara för att minnesanteckningar förs vid mötena och att en årlig avrapportering (verksamhetsberättelse) sker till styrelsen för BirdLife Sverige.
   

 • Kontaktperson: Det ska finnas en utpekad person som utomstående kan kontakta.
   

 • Ansvarig för samordning av inventeringarna och de årliga sammanställningarna.
   

 • Redaktör för LOM-Hört.
   

 • Ansvarig för sändlista.

 • Ansvarig för hemsidan

Sammankallande för ledningsgruppen utses av styrelsen för BirdLife Sverige,, medan sammankallande fritt kan utse personer till övriga befattningar/funktioner. Därutöver står det fritt för sammankallande att knyta till sig personer för ytterligare befattningar och funktioner utifrån aktuella behov. En och samma person kan ha flera befattningar. Styrelsen för BirdLife Sverige ska hållas informeras om vilka befattningar som inrättas och besättningen av dem.

 


Pengahantering

 • BirdLife Sverige ansvarar för arbetsgruppens ekonomiska transaktioner genom att ett separat projektkonto upprättas för gruppen. Därutöver ska det vara möjligt att upprätta underkonton till detta konto, t.ex. för öronmärkta bidrag.
   

 • Sammankallande är attestansvarig, utom för räkningar avseende egna utlägg för t.ex. resor eller inköp. Dessa räkningar ska attesteras av någon inom styrelsen för SOF-BirdLife.
   

 • Svenska LOM-föreningens tillgångar överförs till det nya kontot i samband med att Svenska LOM-föreningen formellt avvecklas.
   

 • Ett administrativt påslag görs på intäkter till arbetsgruppen, t.ex. årsavgifter och bidrag från fonder. Gåvor till Projekt LOM och eventuella intäkter av försäljning är undantagna från påslaget.

 

Medlemskap i Projekt LOM och nyhetsbrevet LOM-Hört

Medlemskap erhålles genom att erlägga en årsavgift och med möjlighet till avgiftsbefrielse för dem som medverkat med rapporter om storlom och/eller smålom på tänkbara häckningsplatser under innevarande eller närmast föregående år och i linje med de riktlinjer/instruktioner som gäller för rapporteringen. 

I årsavgiften ingår nyhetsbrevet LOM-Hört. Utskicket sker i första hand genom e-post och nyhetsbrevet läggs även ut på arbetsgruppens hemsida.

Årsavgiften beslutas av ledningsgruppen, i samråd med styrelsen för BirdLife Sverige.

 


Ändringar i arbetsordningen

 • Förslag till ändringar i arbetsordningen ska av sammankallande tillställas styrelsen för SOF-BirdLife för godkännande.
   

 • Om styrelsen för BirdLife Sverige vill ta ett eget initiativ till ändringar i arbetsordningen ska förslaget tillställas sammankallande i god tid, och senast fyra veckor före datum för beslut av styrelsen.

 

 Arbetsgruppens upphörande

 • Styrelsen för BirdLife Sverige kan besluta om gruppens upphörande, efter hemställan från sammankallande.
   

 • Styrelsen för BirdLife Sverige kan även besluta om gruppens upphörande på eget initiativ, men sammankallande ska i god tid, och senast fyra veckor i förväg, informeras och ges möjlighet att yttra sig innan beslutet fattas.
   

 • Beslutet om arbetsgruppens upphörande ska vara skriftligen motiverat och protokollföras av styrelsen för BirdLife Sverige.
   

 • Beslutet om upphörandet ska även redogöra för hur de tillgångar som finns arbetsgruppens konto ska disponeras, varvid dessa tillgångar i första hand tillfalla någon annan verksamhet, innan för eller utanför BirdLife Sverige som arbetar i linje med gruppens syften.

Arbetsordningen är beslutad av styrelsen för BirdLife Sverige den 8 november 2015.